www.mews.com

Mews Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum: 25.07.2022, versie: 2.1

1. AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Lees deze algemene voorwaarden van Mews en ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot en gebruik maakt van Mews-diensten, aangezien ze betrekking hebben op het gebruik van Mews-diensten, zoals hieronder gedefinieerd. Door Mews-diensten te gebruiken of te raadplegen, bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden van Mews zorgvuldig hebt gelezen en dat u ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden van Mews, hebt u geen recht op toegang tot of het gebruik van Mews-diensten.

1.2 In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden van Mews en specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde Mews-diensten, zullen deze specifieke voorwaarden prevaleren.

1.3 Alle informatie die u binnen een Mews-dienst verstrekt, is waarheidsgetrouw en nauwkeurig en kan als zodanig worden vertrouwd.

1.4 U bevestigt ook dat u minstens 16 jaar oud bent. Als u jonger bent, kan er toestemming van uw ouders/voogd nodig zijn voor het gebruik van Mews-diensten en -toepassingen, afhankelijk van de wet die op u van toepassing is.

2. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

In deze voorwaarden hebben, tenzij de context anders vereist, de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenissen:

Mews Het bedrijf MEWS Systems BV, Bedrijfs-ID: NL 856548327B01, maatschappelijke zetel aan de Wibautstraat 137D, 1097DN, Amsterdam, Nederland.
Mews-platform Verwijst naar de verzameling applicaties en systeemen die door Mews aan Gebruikers en Ondernemingen ter beschikking wordt gesteld.
Gebruiker Een persoon die zich inschrijft bij het Mews-platform.
Gebruikersaccount Het Gebruikersaccount van de Gebruiker.
Onderneming Een klant van Mews dat het recht heeft om het Mews-platform te gebruiken op basis van een apart contract met Mews.
Ondernemingsbeheerder Gebruiker die namens de Onderneming optreedt met een speciale verzameling rechten heeft tegenover de Ondernemingsscope dat hem/haar de Ondernemingsscope laat beheren en toegang tot de Onderneminsscope geeft aan andere Gebruikers.
Mews Personal Area Een onderdeel van het Mews-platform dat Gebruikers dient hun Gebruikersaccount en gegevens te beheren, hun reserveringen, bestellingen en andere diensten geboden door Ondernemingen te beheren, met Ondernemingen te communiceren, en andere diensten te gebruiken zoals geboden door Ondernemingen.
Mews Business Area Een onderdeel van het Mews-platform dat Gebruikers dient op te treden namens Ondernemingen of Mews.
Ondernemingsscope Een onderdeel van Mews Business Area door een enkele Onderneming gecontroleerd waar Gebruikers gegevens, instellingen, reserveringen, bestelling, applicaties, klanten en ander functionaliteiten kunnen beheren zoals beschikbaar is in Mews-platform voor en namens die Onderneming. Om als Gebruiker toegang te krijgen tot Ondernemingssope heeft de Gebruiker een Ondernemingsprofiel nodig.
Ondernemingsprofiel Representeert een recht verleend aan een Gebruiker om toegang tot de bepaalde Ondernemingssope te hebben.
Mews-diensten Verwijzen naar diensten die door Mews aan Gebruikers worden geleverd en waarin specifiek naar deze algemene voorwaarden van Mews wordt verwezen, vooral Mews Personal Area dat door Mews direct ter beschikking wordt gesteld aan Gebruikers.
Bestelde diensten Zowel reserveringen en bestellingen als andere diensten van Ondernemingen beschikbaar voor de Gebruiker via Mews Personal Area en geboden door Ondernemingen.
Persoonsgegevens Verwijst naar persoonsgegevens zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot herroeping van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en die door Mews worden verwerkt in verband met Mews-platform en Mews-diensten, met inbegrip van identificatie- en contactgegevens van de Gebruiker, details van de reservering (accommodatie) of bestelling, betalingsgegevens en Gebruiker voorkeuren en instellingen enz. Voor verdere informatie over gegevensverwerking, zie het privacybeleid van Mews of specifieke voorwaarden in verband met bepaalde Mews-diensten.
Privacybeleid Verwijst naar het Mews-privacybeleid, beschikbaar hier
Voorwaarden Verwijzen naar de huidige versie van de Algemene Voorwaarden van Mews, die van tijd tot tijd door Mews kunnen worden gewijzigd en op de website van Mews gepubliceerd is.

3. TOEGANG TOT MEWS-PLATFORM EN ONDERNEMINGSSCOPE

3.1 Om toegang tot Mews-platform te krijgen, moet je een Gebruiker worden, met andere woorden, inschrijven bij Mews-platform en met deze Voorwaarden akkoord gaan, terwijl binnen het inschrijvings-proces de Gebruiker vereist is om informatie over hem/haar gemarkeerd als verplicht en een wachtwoord in te vullen. De Gebruiker is verplicht om een geldig e-mail adres in te vullen. Door in te schrijven bij Mews-platform wordt een contract tussen de Gebruiker en Mews gevormd.

3.2 Afhankelijk van deze Voorwaarden behoudt Gebruiker administratief controle over zijn/haar Gebruikersaccount. Gebruiker mag zijn/haar bestaande Gebruikersaccount verwijderen op ieder moment. Verwijderen van een Gebruikersaccount is definitief en de gegevens binnen het account zullen gewist worden, behalve gegevens dat Mews verplicht is om te behouden om te voldoen aan de wettelijke plichten van Mews of dat verwerkt worden op basis van het gerechtvaardigde belang van Mews.

3.3 De Gebruiker is verplicht om zijn/haar naam en wachtwoord te beschermen en het niet aan derde partijen vrij te geven. De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor misbruik van zijn/haar Gebruikersaccount in het geval dat hij/zij hier niet aan voldoet. Gebruiker is verplicht om het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanner de Gebruiker vermoedt dat zijn/haar Gebruikersaccount aangetast zou kunnen zijn.

3.4 De Ondernemingsbeheerder mag de Gebruiker uitnodigen naar de Ondernemingsscope dat het beheert door een Ondernemingsprofiel aan te maken voor de Gebruiker. Een Gebruiker kan naar een oneindig aantal Ondernemingsscopes worden uitgenodigd en kan daarnaar toegang krijgen met zijn/haar Gebruikersaccount

3.5 De Onderneming is verantwoordelijk voor en behoudt administratief controle over zijn Ondernemingsscope en Ondernemingsprofielen dat toegang hebben tot een bepaalde Ondernemingsscope

3.6 Mews treedt op als gegevensverwerker met betrekking tot Ondernemingsscope op basis van een aparte afspraak met de Onderneming

4. GEBRUIK VAN MEWS-DIENSTEN

4.1 De Gebruiker is verplicht de Mews-diensten te gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor ze worden geleverd en in overeenstemming met deze voorwaarden, alle specifieke voorwaarden met betrekking tot het gebruik van bepaalde Mews-diensten en alle toepasselijke wetten. De Gebruiker zal geen gebruik maken van Mews-diensten: (i) op een manier die ertoe leidt of kan leiden dat Mews-diensten of de toegang daartoe op enigerlei wijze worden onderbroken, beschadigd of gehinderd, of (ii) voor frauduleuze doeleinden, of in verband met een strafbaar feit of andere onwettige activiteiten.

4.2 Mews heeft het recht om de dienst te weigeren of de Gebruiker de toegang tot een van de Mews-diensten te ontzeggen in geval van schending van de toepasselijke wetgeving, rechten van derden, deze voorwaarden, specifieke voorwaarden, richtlijnen of beleidslijnen zoals verstrekt door Mews of enige actie van de Gebruiker die door Mews als schadelijk of potentieel schadelijk voor Mews of de Mews-diensten wordt beschouwd.

4.3 Niets in deze voorwaarden kan worden opgevat als een verplichting van Mews om Mews-diensten te exploiteren of de beschikbaarheid ervan te garanderen, en Mews heeft het recht om de exploitatie van Mews-diensten op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te beperken, op te schorten of te beëindigen.

4.4 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke regelingen om toegang te krijgen tot de Mews-diensten, zoals het zorgen voor een geschikt apparaat en een internetverbinding. Noch Mews noch hun partners zijn verantwoordelijk voor eventuele kosten die aan Gebruikers kunnen worden opgelegd door hun mobiele of andere netwerkserviceproviders.

4.5 Mews heeft het recht om gegevens, feedbacksuggesties en andere informatie met betrekking tot de levering, het gebruik en de prestaties van de Mews-diensten te verzamelen en te analyseren en om dergelijke informatie en gegevens zonder enige beperking of vergoeding van welke aard dan ook te gebruiken om de Mews-diensten te verbeteren en uit te breiden of voor verdere ontwikkeling, diagnostische en corrigerende doeleinden in verband met een van de Mews-diensten.

4.6 Indien de Gebruiker Mews rapporten over defecten verstrekt en/of wijzigingen voorstelt ("rapport"), heeft Mews het recht om een dergelijk rapport te gebruiken, met inbegrip van het opnemen van een dergelijk rapport in een van de Mews-diensten, zonder enige verplichting jegens de Gebruiker. De Gebruiker stemt ermee in dat alleen Mews het recht heeft om Mews-producten en -diensten te verbeteren of anderszins aan te passen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Mews zich alle rechten voor en verleent de Gebruiker geen licenties van welke aard dan ook, hetzij impliciet hetzij anderszins. Mews is eigenaar van en behoudt alle rechten, titels en belangen in en op (a) Mews-diensten en alle verbeteringen, uitbreidingen of wijzigingen daarvan; (b) alle software, toepassingen, uitvindingen of andere technologie ontwikkeld in verband met het gebruik van Mews-diensten; en (c) informatie afgeleid van analytische gegevens, en (d) alle intellectuele eigendomsrechten in verband met een van de voornoemde zaken.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Mews bezit en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de Mews-diensten en alle inhoud die is opgenomen in of beschikbaar wordt gesteld via de Mews-diensten, zoals tekst, grafische voorstellingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, zijn het intellectuele eigendom van Mews, partners en/of derden en worden beschermd door copyright, auteursrechten, handelsmerk- en databaserechten of andere intellectuele eigendomsrechten, voor zover van toepassing, en kunnen als zodanig op geen enkele manier worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mews of een geautoriseerde derde partij.

5.2 U mag Mews-diensten en de inhoud ervan uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en de toepasselijke auteursrechtwetten. U mag geen enkel deel van de applicatie gebruiken zonder daarvoor een specifieke licentie van Mews te hebben gekregen. U mag geen inhoud van de applicatie of inhoud van derden of, in voorkomend geval, een andere bevoegde licentiegever gebruiken zonder een specifieke licentie te hebben gekregen.

5.3 U mag geen enkel deel van de inhoud of het materiaal dat via de Mews-diensten beschikbaar wordt gesteld, kopiëren, weergeven, wijzigen, downloaden, reproduceren of overdragen aan een derde partij zonder dat u hiervoor schriftelijke toestemming hebt gekregen.

5.4 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke wetten. U stemt er ook en vooral mee in om i) geen toegang te verkrijgen tot en informatie te verkrijgen van Mews-diensten via geautomatiseerde middelen; ii) geen stappen te ondernemen die een buitengewone belasting van Mews-diensten kunnen veroorzaken; of iii) geen delen van Mews-diensten te deep-linken, te spiegelen of te framen.

5.5 Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als toestemming voor u of voor iemand anders om een licentie of recht te bezitten om handelsmerken of andere intellectuele eigendommen van Mews, partners of derden te gebruiken.

5.6 IE-kennisgeving. Indien u denkt dat er inbreuk is gemaakt of wordt gemaakt op een intellectueel eigendom of een ander type beschermd materiaal, kunt u ons daarvan in kennis stellen door een kennisgeving te sturen naar het hierin vermelde adres; een dergelijke kennisgeving moet het volgende bevatten:

  1. Identificatie van beschermd materiaal, waarvan beweerd wordt dat het geschonden is, identificatie van de beschermingswijze en het relevante register (indien van toepassing);
  2. Beschrijving van hoe het relevante beschermde materiaal werd geschonden en de rol van Mews/Mews-diensten daarin;
  3. Vaststelling van de eigenaar/houder van beschermd materiaal en zijn toestemming met het verzenden van deze kennisgeving aan ons;
  4. Uw contactadres; en
  5. Uw verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de gebruiker van het materiaal niet de eigenaar, licentiegever of vertegenwoordiger van de eigenaar van het beschermde materiaal is, dat u gemachtigd bent om namens de eigenaar of exclusieve licentiegever te handelen en uw verklaring dat u ons en/of de houder van het intellectuele eigendom schadeloos stelt voor alle schade of verliezen die worden veroorzaakt als uw verklaring in uw kennisgeving onwaar blijkt te zijn.

6. SPECIFIEKE TERMEN VOOR MEWS PERSONAL AREA

FUNCTIES VAN DE MEWS PERSONAL AREA

6.1 Wanneer u toegang krijgt tot Mews Personal Area, bent u aan deze Mews Personal Area Specifieke Voorwaarden verbonden.

6.2 Afhankelijk aan de beschikbaarheid van Mews Personal Area functies bepaald door Mews, Mews Personal Area kan worden gebruikt om:

  • Gebruikersaccount en Gebruikersgegevens te beheren
  • de reserveringen, bestelling en andere diensten geleverd door Ondernemingen te beheren
  • te communiceren met Ondernemingen via een in-app messenger-functie, QR codes met reserveringsgegevens te downloaden

Mews is voortdurend bezig met de ontwikkeling van de functies van Mews Navigator, daarom kunnen er in de loop van de tijd verdere functionaliteiten beschikbaar komen.

6.3 Mews treedt uitsluitend op als bemiddelaar voor het overbrengen van informatie met betrekking tot diensten die naar hun aard worden geleverd door Ondernemingen die u hebt geselecteerd, zoals inchecken, laat uitchecken of vroeg inchecken, ontbijt, parkeren, bestellingen, en andere diensten zoals geleverd door Ondernemingen. Op de verlening van deze diensten zijn de algemene voorwaarden van de Onderneming van toepassing. Houd er rekening mee dat de Ondernemingen verdere beperkingen en/of kosten kunnen hanteren voor de levering van hun diensten. Lees de voorwaarden die een bepaalde Onderneming hanteert voordat u de diensten van die Onderneming gebruikt. Mews is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door Ondernemingen geleverde diensten, de aard, inhoud en/of voorwaarden waaronder deze diensten worden geleverd.

GEBRUIK VAN GEGEVENS IN MEWS PERSONAL AREA

  • Om de Gebruiker in staat te stellen zowel reserveringen en bestellingen van de Gebruiker als andere diensten van Ondernemingen beschikbaar aan de Gebruiker via Mews Person Area (“Bestelde Diensten”) te beheren, aanvaardt en stemt de Gebruiker ermee in dat alle gegevens met betrekking tot de Bestelde Diensten van de Gebruiker, met inbegrip van persoonsgegevens en betaalgegevens, kunnen worden gedeeld met Ondernemingen met als enig doel het beheren van de Bestelde Diensten.
  • De Gebruiker aanvaardt en stemt er verder mee in dat de gegevens die binnen de Bestelde Diensten aan Ondernemingen worden verstrekt, met inbegrip van persoonsgegevens, met Mews kunnen worden gedeeld met als enig doel diensten te verlenen via Mews Personal Area. Door deze voorwaarden te aanvaarden, stemt de Gebruiker er ook mee in dat alle gegevens van de Gebruiker (met inbegrip van persoonsgegevens) met betrekking tot Bestelde Diensten van de Gebruiker die vóór de aanvaarding van deze Voorwaarden bij Ondernemingen zijn gemaakt, met Mews worden gedeeld en in de desbetreffende Gebruikersaccount worden geïmporteerd.

7. SPECIEFIEKE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

7.1 Gebruikers waarop EU consumenten bescherming toepasselijk is, waaronder een consument een periode van 14 dagen heeft om terug te trekken uit een afstandscontract, hebben het recht om dit uit te oefenen door (i) Mews een eenduidige verklaring dat de beslissing van de consument om terug te trekken uit het contract aangeeft binnen de hierboven genoemde periode te sturen of (ii) hun Gebruikersaccount te verwijderen.

8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De Gebruiker zal Mews verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle schade, kosten, uitgaven, aansprakelijkheden, claims en rechtsvorderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria, uitgaven en kosten bij de verdediging en de afhandeling van dergelijke zaken en met betrekking tot de handhaving van deze vrijwaringsbepaling (samen, "Schadevergoeding") op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met een vordering door een derde (met inbegrip van een overheidsinstantie) die voortvloeit uit of verband houdt met een vordering dat (i) de Gebruiker op enigerlei wijze een auteursrecht, octrooi, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht van Mews en/of een derde heeft geschonden, verduisterd, overtreden of verbroken, en (ii) de Gebruiker schuldig is aan grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, of (iii) de Gebruiker de toepasselijke wetgeving of deze voorwaarden heeft geschonden.

8.2 VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE DOOR MEWS GELEVERDE DIENSTEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN "INDIEN BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST MEWS UITDRUKKELIJK ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. MEWS GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT MEWS-DIENSTEN OF ENIGE INHOUD VAN MEWS. Mews garandeert niet dat de Mews-diensten of enige inhoud van Mews aan de vereisten van de Gebruikers zullen voldoen of ononderbroken, veilig, virusvrij of foutloos beschikbaar zullen zijn. Mews geeft geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de Mews-diensten, serviceniveaus met betrekking tot de Mews-diensten of enige inhoud van Mews. De Gebruiker aanvaardt en stemt ermee in dat, indien de Gebruiker vertrouwt op de Mews-diensten of op een inhoud van Mews, de Gebruiker dit uitsluitend op eigen risico doet.

8.3 NOCH MEWS, ZIJN FILIALEN, CONTRACTANTEN, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN MEWS-DIENSTEN ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, ILLUSTRATIEVE, INDIRECTE KOSTEN OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, PROCESKOSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF GOODWILL OF PRODUCTIE, OF ZAKELIJKE KANSEN, OF REPUTATIE, DIENSTONDERBREKING, COMPUTERSCHADE OF SYSTEEMSTORING OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN VAN MEWS, HETZIJ GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF MEWS AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS INDIEN EEN BEPERKTE REMEDIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET, IN HAAR ESSENTIËLE DOEL BLIJKT TE HEBBEN GEFAALD. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS OP DE GEBRUIKER. IN DEZE JURISDICTIES ZULLEN DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ECHTER TEN UITVOER WORDEN GEBRACHT IN DE HOOGSTE DOOR DE TOEPASSELIJKE WET TOEGESTANE MATE.

8.4 Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Mews beperken of uitsluiten met betrekking tot fraude, overlijden of persoonlijk letsel of andere zaken die niet kunnen worden beperkt of uitgesloten door de toepasselijke wetgeving.

8.5 Koppelingen. Deze site bevat koppelingen naar andere sites, maar het opnemen van deze koppelingen houdt geen goedkeuring in van deze gekoppelde sites of enige associatie met hun activiteiten. Mews is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde sites of uw gebruik daarvan.

9. SLOTBEPALINGEN

9.1 Mews wordt niet geacht afstand te hebben gedaan van rechten door geen gebruik te maken van rechten op grond van deze voorwaarden of op grond van de toepasselijke wetgeving, of door de uitoefening van dergelijke rechten uit te stellen.

9.2 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zijn, of geacht worden ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zullen de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden daardoor niet aangetast worden.

9.3 Mews is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering voor zover veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storingen in het elektriciteitsnet, storingen in het internet, natuurrampen, weersomstandigheden, oorlog, rellen, opstanden, epidemieën, stakingen, overstromingen, terreurdaden, vakbondsacties, terrorisme, denial-of-service-aanvallen of andere malware/virusaanvallen, of andere gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de macht van de partij liggen.

9.4 Alle communicatie (met inbegrip van elke kennisgeving die rechtsgevolgen heeft) geschiedt uitsluitend langs elektronische weg en wordt (i) verzonden naar het e-mailadres dat de Gebruiker binnen zijn Gebruikersaccount heeft opgegeven of dat de Gebruiker op een andere manier aan Mews meedeelt of dat hij heeft verzonden via een functionaliteit van een bepaalde Mews-dienst die bedoeld is voor het verzenden van berichten (ii) verzonden naar het e-mailadres dat van tijd tot tijd door Mews wordt meegedeeld. Indien krachtens deze voorwaarden voor enige kennisgeving/andere handeling een schriftelijke vorm vereist is, is een kennisgeving aan het hierboven vermelde e-mailadres van de Gebruiker en/of Mews voldoende.

9.5 Deze voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die eruit voortvloeien of ermee verband houden of het onderwerp ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

9.5 Deze voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die eruit voortvloeien of ermee verband houden of het onderwerp ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

9.6 De rechtbanken van Nederland hebben de exclusieve bevoegdheid om elk geschil of vordering voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten. Gebruikers in de Europese Economische Ruimte die consumenten zijn, kunnen hun klacht ook indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie, dat beschikbaar is op:&nbps;https://ec.europa.eu/odr.

9.7 De Engelstalige versie van deze Voorwaarden zal alleszins de controle hebben en zal prevaleren in het geval dat er tegenstrijdigheden zijn in de vertaalde versies dat Mews verstrek.

9.8 Mews heeft het recht om deze voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Mews zal de Gebruiker uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding van materiële wijzigingen in deze voorwaarden op de hoogte stellen. Als de Gebruiker Mews-navigator blijft gebruiken na de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden, wordt dit beschouwd als zijn aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Als een Gebruiker niet akkoord gaat met dergelijke nieuwe voorwaarden, dient de Gebruiker de desbetreffende Gebruikersaccount te annuleren en het gebruik van Mews-diensten te staken.

Contactgegevens: MEWS Systems BV, Bedrijfs-ID: NL 856548327B01, maatschappelijke zetel aan de Wibautstraat 137D, 1097DN, Amsterdam, Nederland

Email: support@mews.com